15

سال تدریس

5475

کلاس، کارگاه و سمینار آموزشی

16425

ساعت، تجربه تدریس

41600

دانشجوی حضوری و غیرحضوری

13

تالیف